Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Korycin w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Korycin

Korycin, gmina w województwie podlaskim, powiat sokólski.

Powierzchnia gminy Korycin wynosi 117 km2, zajmuje 1145 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Korycin zamieszkuje 3 172 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2328 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Korycin wynosi 27, jest 2234 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Korycin. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Korycin prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Korycin.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Korycin: 1171145
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Korycin: 0,061998
Lesistość w % w gminie Korycin: 7,52102
Ludność na 1 km2 w gminie Korycin: 272234
Liczba ludności ogółem w gminie Korycin: 3 1722328
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Korycin: -9,41954
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Korycin: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Korycin: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Korycin: 6,95-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Korycin: 91,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Korycin: 552307
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Korycin: 2,22049
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Korycin: 82,0-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Korycin: 12251
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Korycin: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Korycin: 939,4467
Przedszkola bez specjalnych w gminie Korycin: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Korycin: 320,61446
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Korycin: 102,2330
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Korycin: 0,62282
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Korycin: 2741334
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Korycin: 2 664-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Korycin: 2 683-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Korycin: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Korycin: 76,82021
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Korycin: 13,82117
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Korycin: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Korycin: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Korycin: 76,81737
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Korycin: 13,81604

Źródłem danych statystycznych dla gminy Korycin jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Korycin, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Korycin. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.